Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nakladanie s odpadom

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV pre rok 2018 v obci Dolné Dubové

Triedený zber druhotných surovín – separovaný zber ( 1x za 4 týždne vždy v piatok doobeda )

12.1.20181.6.2018 19.10.2018
9.2.201829.6.201816.11.2018
 9.3.201827.7.201814.12.2018
6.4.201824.8.2018
4.5.201821.9.2018

Odvoz komunálneho odpadu ( 1x za 2 týždne vždy v pondelok doobeda )

15.1.20187.5.201810.9.2018
29.1.201821.5.201824.9.2018
12.2.20184.6.20188.10.2018
26.2.201818.6.201822.10.2018
12.3.20182.7.20185.11.2018
26.3.201816.7.201819.11.2018
9.4.201830.7.20183.12.2018
23.4.201813.8.201817.12.2018
27.8.201831.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Dolné Dubové

číslo 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce Dolné Dubové

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Dolné Dubové                 dňa: 31.5.2016

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: 15.6.2016

VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Dolné Dubové dňa: 16.6.2016

VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 30.6.2016

VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1.7.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“) a v zmysle vyhlášok k tomuto zákonu.

ČLÁNOK 1

§ 1 Pôsobnosť nariadenia

1. VZN v zmysle zákona č.79/2015 Z.z.z vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na :

a) zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad

b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov najmä zberu

1. elektroodpadov z domácností

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotných pomôcok

5. jedlých olejov a tukov

f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok

g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

h) podrobnosti prevádzkovania zberného dvora

i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu

j) dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov (ak to nie je možné)

2. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Držiteľ odpadu je povinný

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

        1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na            prípravu na opätovné použitie inému,

        2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

        3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

        4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,

l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),

m) na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

8. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

9. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.1)

1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).

11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

14. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

15. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

16. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

17. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

18. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

19. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

20. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

21. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

23. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

27. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

28. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

30. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

31. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

32. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

33. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

34. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

35. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

36. Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

37. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

38. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

39. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

40. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1.

41. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.

42. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

43. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

ČLÁNOK 2

§ 3 Spoločné ustanovenia

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

3. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak sním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b)obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

4. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,

c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,

d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas,

e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,

f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch

g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“, (v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z., ktoru sa ustanovuje Katalóg odpadov)

7. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

8. Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie

ČLÁNOK 3

§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje v zmysle vyhlášky 365/2015 Z.z. –  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov – podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu podľa prílohy č.1 pre číslo skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu :

20   KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

20 01  ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

20 01 01  papier a lepenka  O

20 01 02  sklo  O

20 01 03  viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)  O

20 01 08  biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O

20 01 10  šatstvo  O

20 01 11  textílie  O

20 01 13  rozpúšťadlá  N

20 01 14  kyseliny  N

20 01 15  zásady  N

20 01 17  fotochemické látky  N

20 01 19  pesticídy  N

20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N

20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky  N

20 01 25  jedlé oleje a tuky  O

20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  N

20 01 27  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky  N

20 01 28  farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27  O

20 01 29  detergenty obsahujúce nebezpečné látky  N

20 01 30  detergenty iné ako uvedené v 20 01 29  O

20 01 31  cytotoxické a cytostatické liečivá  N

20 01 32  liečivá iné ako uvedené v 20 01 31  O

20 01 33  batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory                                                                                                                       obsahujúce tieto batérie  N

20 01 34  batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33  O

20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)  N

20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35  O

20 01 37  drevo obsahujúce nebezpečné látky  N

20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37  O

20 01 39  plasty  O

20 01 40  kovy  O

20 01 40 01  meď, bronz, mosadz  O

20 01 40 02  hliník  O

20 01 40 03  olovo  O

20 01 40 04  zinok  O

20 01 40 05  železo a oceľ  O

20 01 40 06  cín  O

20 01 40 07  zmiešané kovy  O

20 01 41  odpady z vymetania komínov  O

20 01 99  odpady inak nešpecifikované

20 02   ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad  O

20 02 02  zemina a kamenivo  O

20 02 03  iné biologicky nerozložiteľné odpady  O

20 03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01  zmesový komunálny odpad  O

20 03 02  odpad z trhovísk  O

20 03 03  odpad z čistenia ulíc  O

20 03 04  kal zo septikov  O

20 03 06  odpad z čistenia kanalizácie  O

20 03 07  objemný odpad  O

20 03 08  drobný stavebný odpad  O

20 03 99  komunálne odpady inak nešpecifikované O

*** vysvetlivky

O – kategória odpadu – Ostatný

N – kategória odpadu – Nebezpečný

§ 6a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby vo veľkostiach:

110 l, 120 l , 240 l a pre nebytové jednotky sa používajú nádoby aj s objemom 1100 l

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si hradí občan. Obec zabezpečí zaopatrenie dostatočného počtu nádob podľa potreby. Zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

3. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje podľa Harmonogram zvozu, ktorý je zverejnený na webovom sídle obce a na informačnej tabuli Obecného úradu a v papierovej forme prístupnej pre občanov. Vývoz KO je 2x do mesiaca.

4. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

5. Na počet domácností v jednom rodinnom dome (byte) s tým istým súpisným číslom sa vzťahuje prideľovanie maximálneho počtu zberných nádob nasledovne:

  1. domácnosť s počtom do 2 osôb je oprávnená užívať 1 zbernú nádobu 120 l (110 l)
  2. domácnosť s počtom do 4 osôb je oprávnená užívať 2 zberné nádoby 120 l (110 l)
  3. domácnosť s počtom do 6 osôb je oprávnená užívať 3 zberné nádoby 120 l (110 l)
  4. domácnosť s počtom nad 6 osôb je oprávnená užívať 4 zberné nádoby 120 l (110 l)   § 6b Systém zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov 1. V obci sa vykonáva triedený zber:a) elektroodpadov z domácností,b) papiera, skla, plastov, kovovc) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,d) šatstva,e) jedlých olejov a tukov z domácností,f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 2. Na zber triedených zložiek komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 4. Zber triedených zložiek komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce Dolné Dubové, rozhlasom a letákom do každej domácnosti v obci. 5. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tietoodstrániť, d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastnénáklady opravu alebo výmenue) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počastohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom vrátane množstva vytriedeného KO, (zhodnotenie/zneškodnenie/úprava/iné nakladanie …)f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadua biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedenýchv tomto nariadení,g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoréobsahujú určenú zložku. 6. Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu. 7. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienokzberu odpadov alebo výkupu odpadov,b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sanevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpenéhoodpadu. Odpadové pneumatiky – v zmysle § 72 zákona 79/2015 Z.z.4 Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Obec Dolné Dubové nezabezpečuje zber odpadových pneumatík v zmysle aktuálne platnej legislatívy.  § 7 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber 1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor navhodnú manipuláciu s nádobami,b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk,frekventovaných miest a pod.,d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.4. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie. § 8 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov-elektroodpadov z domácností 1. Obec odovzdáva elektroodpad z domácností prostredníctvom zmluvy s treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.Elektroodpad – príklady : televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.2. Občania môžu odovzdať elektroodpad z domácností organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, v rámci mobilného zberu 2-krát do roka. 3. Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.4. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.5. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. § 9 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov – papiera, skla, plastov a kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov) 1. Vytriedený komunálny odpad sa v obci zbiera prostredníctvom mobilného zberu do plastových vriec 1-krát do mesiaca,Do vriec sa zbiera spolu :plasty, kovy, papier a viacvrstvové obaly – tetrapaky. Uvedený spôsob zberu triedených zložiek je na základe povolenia a požiadavky zberovej spoločnosti.2.Do vriec sa zakazuje ukladať zmesový komunálny odpad.3.Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obalyPlasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec, mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom vriec, mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosťPatria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nápojov, sirupov, rôzne plastové nádobkyNepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec  Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.Veľký kovový odpad môžu občania odovzdať prostredníctvom zberu 1-krát do roka v obci prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera, kde môžu občania doviezť kovový odpad, ktorý je po naplnení vyvezený zbernou spoločnosťou. Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom nádob s objemom 1100 l. Zber skla sa zabezpečuje prostredníctvom nádob podľa potreby , na výzvu Obecného úradu zberovou spoločnosťou.Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy a pod.Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom vriec , prípadne 2-krát do roka do veľkokapacitných kontajnerov. Zber papiera zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec . Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína…Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce, a rozhlasom.4. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. § 10 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov– použitých batérií a akumulátorov 1.Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkujesystém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými zkomunálnych odpadov.2. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory tretej osobe, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.3. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na Obecnom úrade Dolné Dubové do určených nádob. Odpad je odovzdaný zmluvnému partnerovi na základe výzvy na odber.4.Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.5. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. § 11 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov– veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok 1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce. § 12 Spôsob a podmienky zberu triedených zložiek komunálnych odpadov– jedlých olejov a tukov z domácností 1. Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať . Občania odovzdávajú odpad v uzavretých nádobách, do centrálnej zbernej nádoby, ktorá je zabezpečená v objekte v samostatnom boxe. Občania zhromažďujú použité jedlé oleje a tuky v domácnostiach do uzavretých nádob , po naplnení ich prinesú na zberné miesto v areáli školy. Po zhromaždení dostatočného množstva odpadu – obec objedná u zmluvného partnera odvoz odpadu.2. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.3. Odpad je vyvážaný podľa potreby. Jeho prepravu a zhodnotenie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.4. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. § 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.2. Obec má vyhradené miesto (provizórny zberný dvor) v obci pre biologicky rozložiteľný odpad, (ďalej len BRO). BRO sa zhromažduje nasledovne :      a)  kvety, trávu, lístie, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania ( do kompostárne )      b)  drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov ( voľne ložený na ploche )BRO z provizórneho zberného dvora je odvážaný zberovou spoločnosťou do zariadenia na zhodnocovanie BRO.5. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.5. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia § 14 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadomod prevádzkovateľa kuchyne 1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, ako pôvodca odpadu.2. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.3. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).5. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.6. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.7. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 1069/2009 o vedľajších živočíšnych produktov nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín. 8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný mať na tento účel uzatvorenú zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.12. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. § 15 Spôsob zberu objemného odpadu 1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.2. Obec zabezpečuje 2-krát do roka zber objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, kde môžu občania doviezť objemný odpad, ktorý je po naplnení vyvezený zbernou spoločnosťou. § 16 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorovéa mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady) 1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich.4. Obec zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 1-krát do roka.   § 17 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu za poplatok. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo samostatnom všeobecne záväznom nariadení.2. DSO sa odovzdáva na vyhradenom mieste a to v areáli spoločnosti BEMAT, spol. s.r.o. Mikovíniho 7  Trnava. Občan má povinnosť dopraviť DSO do areálu spoločnosti, kde odpad odvážia a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, do pokladne spoločnosti BEMAT Trnava, ktorá je oprávnenou organizáciou a obec má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s DSO.3. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať priebežne počas celého roka,4. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.5. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.6. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.7. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. § 18 Spôsob zberu textilu 1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)2. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom v miestnosti na to vyhradenej obcou.3. Interval vývozu šatstvo je podľa potreby.4. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. § 19 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp 1. Majitelia septikov a žúmp resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby a sú povinní po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalov zo septikov a žúmp a jeho bezpečnú likvidáciu na mieste na tom určenom na čistiarne odpadových vôd. ČLÁNOK 4§ 20 Výkon štátnej správy ObecObec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce. ČLÁNOK 5§ 21 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému Okresnému úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza, v zmysle § 15 zákona 79/2015 Z.z.2. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, e-mailom obec@dolnedubove.skstarosta@dolnedubove.sk alebo telefonicky na čísle 033 / 55 92 633.3. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad.    § 22 Priestupky 1. Priestupku sa dopustí ten, kto:a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky    33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení]. 5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.   ČLÁNOK 6§ 23 Kontrola Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obecným úradom.  ČLÁNOK 7§ 24 Záverečné ustanovenia 1. Toto VZN č. schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.06.2016 uznesením č. 32/20162. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 11.12.2009, s účinnosťou od 1.1.20103. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.                                                                                                                                             Peter Bobek     
    starosta obce